top of page
xz casing shoe

xz casing shoe

Суултын яндангийн гутлын бит
Суултын яндангийн гутлын дотор талын диаметрийг заримдаа алмазаар чимэглээгүй (гадаргуугийн төрөл Төрөл) ба бүрхүүлийн дотор талын диаметртэй ижил хэмжээтэй байна. Үндсэндээ өрмийн бит ба цөм баррелийн харгалзах хэмжээ нь бүрхүүлийн гутлын битийн дотоод диаметрийг чөлөөтэй нэвтрүүлэх ёстой.

    bottom of page